Pic

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

افزودن تصویر به رسایی این مقاله کمک زیادی میکند.