تغییرمسیر توسط پرونده، کاربر، صفحه یا سیاههٔ شناسهٔ نسخه

این صفحهٔ ویژه به پرونده (نام پرونده داده‌شده)، صفحه (شماره شناسهٔ صفحه یا شماره نسخهٔ داده‌شده) یا صفحهٔ کاربری (شناسهٔ عددی کاربری داده‌شده) تغییرمسیر می‌یابد. طرز استفاده: ویژه:تغییرمسیر/file/Example.jpg، ویژه:تغییرمسیر/page/64308، ویژه:تغییرمسیر/revision/328429 یا ویژه:تغییرمسیر/user/101 یا ویژه:تغییرمسیر/logid/186.