دکمه کوبی

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

این رویه حاصل از پیاپی فشار دادن یا تکرار نمودن مکانیزم های بازی است،که گاها این رویه توسط بازی تشویق یا تنبیه می شود.

نمونه

  • در بازی های کتک زنی و رزمی،به این علت انجام می شود که بازیکن بی تجربه یا خیلی خشمگین است:

در بعضی بازی های این سبک این رویه سبب می شود که کمتر ضربه از دشمن دریافت کنی ویا بتونی ترکیب قوی روی دشمن بزنی!!، که گاها این رویه در مقابله دشمن های قوی نتیجه بغیز از شکست در برنداره.

  • در بازی های تیراندازهای عمودی یا ساید گاها این رویه کمک می کنه که بازیکن بتونه میزان تیر بیشتری را به دشمن بندازه و انها را نابود کند ولی این رویه گاها سبب سختی بیشتر بازی برای بازیکن می شود.
  • در بعضی بازی های پر هزینه در بعضی مراحل بازیکین مجاب می شود که دکمه بروی نمایش داده که گاها سه دکمه در لحظه است!!!مجبوراست به این رویه روی بیاورد.