شرط پایانی

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

شرط پایانی، شرطیه که تحققش موجب پایان یک دوره، جلسه یا کل بازی میشه. از شروط پایانی معمول میشه به اتمام سلامتی یا جان اشاره کرد.


نام های دیگر

End condition


این مقاله فاقد ذکر هرگونه منبع می باشد.


این مقاله خرد است. شما میتوانید با گسترش آن به ویکی پلی کمک کنید.