مدیریت منبع

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

مدیریت منبع، استراتژی های مرتبط با حفظ, افزایش و استفاده بهینه از یک منبع گفته میشه.


نام های دیگر

Resource management

این مقاله خرد است. شما میتوانید با گسترش آن به ویکی پلی کمک کنید.