جعبه اسکینر

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

جعبه اسکینر، وسیله ای آزمایشگاهیه که توسط B. F. Skinner برای مطالعه رفتار کنترلی خلق شد و هنوز در آزمایشگاها به کار میره. تمرکز اصلی جعبه اسکینر بر روی مطالعه شرطی سازی بر روی حیوانات و تعمیم اون به انسانه. شرطی سازی زیر مجموعه ای روانشناسی رفتاری به حسابمیاد.