شرط پایانی

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

شرط پایانی، شرطیه که تحققش موجب پایان یک دوره، جلسه یا کل بازی میشه. از شروط پایانی معمول میشه به اتمام سلامتی یا جان اشاره کرد.


نام های دیگر

End condition

منابع


این مقاله خرد است. شما میتوانید با گسترش آن به ویکی پلی کمک کنید.